ប្រាក់រង្វាន់បង្វិលស្លុតហ្គេម SOKHA88

SokhaBet Promotion ប្រាក់រង្វាន់បង្វិលស្លុតហ្គេម SOKHA88

លក្ខខណ្ឌ៖ រយះពេល

 1. មានសុពលភាពសម្រាប់សមាជិក SOKHA88 ទាំងអស់នៅក្នុងហ្គេម SLOT
 2. រយៈពេលប្រូម៉ូសិននិងផ្ដល់ជូនរៀងរាល់ 5 ថ្ងៃម្តង

   * ថ្ងៃទី 01 ដល់ 05 មិថុនា 2024
    * ថ្ងៃទី 06 ដល់ 10 មិថុនា 2024
    * ថ្ងៃទី 11 ដល់ 15 មិថុនា 2024
    *  ថ្ងៃទី 16 ដល់ 20 មិថុនា 2024
    *  ថ្ងៃទី 21 ដល់ 25 មិថុនា 2024
    * ថ្ងៃទី 26 ដល់ 30 មិថុនា 2024

 3. កម្រិតរង្វាន់៖

  * ប្រាក់បង្វិល 100$ = ទទួលបាន 01 កងសំណាង
    * ប្រាក់បង្វិល 300$ = ទទួលបាន 03 កងសំណាង
    * ប្រាក់បង្វិល 500$ = ទទួលបាន 05 កងសំណាង
    * ប្រាក់បង្វិល 1000$ =ទទួលបាន 07 កងសំណាង
    * ប្រាក់បង្វិល2000$ = ទទួលបាន 10 កងសំណាង

 4. Turnover នឹងត្រូវបានរាប់ឡើងវិញរៀងរាល់ 5 ថ្ងៃម្តង
 5. ប្រាក់រង្វាន់អាចទាមទារបានតាមតេឡេក្រាមផ្លូវការ SOKHA88 នៅថ្ងៃទី 6 ចាប់ពីម៉ោង 00.01 ព្រឹក ដល់ 23.59 យប់
 6. លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេល
 7. រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺដាច់ខាត និងមិនអាចប្រកែកបាន។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន