ប្រាក់រង្វាន់ចូលរួមពិសេស EURO 2024

SokhaBet Promotion ប្រាក់រង្វាន់ចូលរួមពិសេស EURO 2024

លក្ខខណ្ឌ៖ រយះពេល

 1. មានសុពលភាពសម្រាប់សមាជិក SOKHA88 ទាំងអស់នៅក្នុងហ្គេម SPORTBOOK
 2. ប្រាក់រង្វាន់មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024
 3. មានប្រាក់រង្វាន់ 6 កម្រិតដែលសមាជិកអាចទាមទារបាន។

  *កម្រិត 1 = 5 ថ្ងៃដំបូង = 2$
  *កម្រិត 2 = 5 ថ្ងៃទី 02= 5$
  * កម្រិត 3 = 5 ថ្ងៃទី 03= 7$
  * កម្រិត 4 = 5 ថ្ងៃ ទី 04 = 15$
  * កម្រិត 5 = 5 ថ្ងៃទី  05 = 30$
  *កម្រិត 6 = 5 ថ្ងៃទី 06 = 50$

 4. Turnover នឹងត្រូវបានរាប់ឡើងវិញរាល់ពេលដែលកម្រិតអ្នកចូលរួមកើនឡើង
 5. ប្រាក់រង្វាន់នឹងចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅថ្ងៃទី
 6. ចំនួនបបង្វិលជុំតិចបំផុត 100$ គ្រប់កម្រិតទាំងអស់
 7. សមាជិកត្រូវបំពេញកម្រិត 01 ដើម្បីអាចឡើងកម្រិតតទៀត
 8. លក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេល
 9. រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺដាច់ខាត និងមិនអាចប្រកែកបាន។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន