ប្រាក់រង្វាន់កានែនាំ 25%

SokhaBet  Promotion ប្រាក់រង្វាន់កានែនាំ 25%

លក្ខខណ្ឌ៖ រយះពេល

1.ប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើការឈ្នះ និងការបាត់បង់សមាជិកដែលបានអញ្ជើញ

2.ការគណនាប្រាក់រង្វាន់គឺផ្អែកលើចំនួនសមាជិកដែលកំពុងលេងយ៉ាងសកម្ម មិនបានចុះឈ្មោះ

3.ប្រសិនបើការគណនាការឈ្នះនិងចាញ់ពីកូនក្រុម(downline)នៅតែជាការឈ្នះនឹងត្រូវបានបន្តរទូទាត់នៅក្នុងខែបន្ទាប់

4. ប្រាក់រង្វាន់នេះ គណនានៅដើមខែបន្ទាប់នីមួយៗ

5.ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានលុបចោល ប្រសិនបើការក្លែងបន្លំត្រូវបានរកឃើញ ហើយគណនី មេក្រុម(upline) នឹងត្រូវបានបង្កក។

6. ប្រាក់រង្វាន់ដែលត្រូវទទួលបានតិចបំផុតចាប់ពីរ 2.5$


កម្រិតរង្វាន់

-  5% (សមាជិក 1 ដល់ 9 នាក់)
- 10% សមាជិក 10 យ៉ាងតិច 
- 15% សមាជិក 15 យ៉ាងតិច
- 25% សមាជិក 30 យ៉ាងតិច


សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន