កម្រិតប្រាក់រង្វាន់ SOKHA88

SokhaBet Promotion កម្រិតប្រាក់រង្វាន់ SOKHA88

លក្ខខណ្ឌ៖ រយះពេល

 1. លេងយ៉ាងសកម្មនៅ SOKHA88 កាស៊ីណូឡាយផ្ទាល់
 2. រយៈពេលប្រូម៉ូសិន 01-31 ឧសភា 2024
 3. ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានគិតចាប់ពីការបង្វិលជុំសរុបក្នុងអំឡុងពេលប្រូម៉ូសិន
 4. តំលៃប្រាក់រង្វាន់ :
  - លេងកម្សាន្តបានធឺនអូវើ បាន 100$ ឡើង  ហ្វ្រី 3$
  - លេងកម្សាន្តបានធឺនអូវើ បាន 300$ ឡើង  ហ្វ្រី 7$
  - លេងកម្សាន្តបានធឺនអូវើ បាន 500$ ឡើង  ហ្វ្រី 10$
  - លេងកម្សាន្តបានធឺនអូវើ បាន 1000$ ឡើង  ហ្វ្រី 20$
  - លេងកម្សាន្តបានធឺនអូវើ បាន 5000$ ឡើង  ហ្វ្រី 48$
 5. រាល់ការសម្រេចចិត្តគឺដាច់ខាត និងមិនអាចកែប្រែបានទេ។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន