ការប្រកួតប្រជែងកាស៊ីណូ

SokhaBet  Promotion ការប្រកួតប្រជែងកាស៊ីណូ

រយះពេល & លក្ខខណ្ឌ:

1. សមាជិក SOKHA88 ទាំងអស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងការប្រកួត
2. អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានគេមើលឃើញពីការកំសាន្តបានចំនួនច្រើនបំផុត (TURNOVER) នៅក្នុងខែមីនា 2024
3. ការប្រកួតចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024

រង្វាន់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ៖
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 ៖ 1.000 $
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2 ៖   500 $
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 3 ៖   300 $
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 4 ៖    150 $
ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 5 ៖      50 $


រង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់សមាជិកដែល (TURNOVER) ឈានដល់អប្បបរមា 100 ដុល្លារនិងទទួលបាន 10 $


4.រាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ SOKHA88 គឺដាច់ខាត និងមិនអាចប្រកែកបាន។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន